首页 bht2 ne tür kumar lisansı alınabilir bilgisayar toplama 11

ne tür kumar lisansı alınabilir bilgisayar toplama 11

Bilgi Edinme Talebin niteliğine göre en kısa süred…

Bilgi Edinme

Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir. İşlevsel tanımlama bilgilerine ilişkin işlevsellik çerezleri, Platform üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizin hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir. Platform üzerinde dil tercihinizi hatırlamak ya da çerez kullanımına yönelik ayarlarınızı kaydetmek için işlevsellik çerezleri kullanılır. Performans tanımlama bilgilerine ilişkin performans çerezleri, Platform’u görüntüleyen kişi sayısı ile Platform trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz. Zorunlu tanımlama bilgilerine İlişkin zorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.

Bu inceleme sonucu Başkana sunulur ve alınacak talimata göre işlem yapılır. (3) Tazmin Raporunun dizi pusulasına bağlanmış ekleriyle beraber asıl bir örneği ve bir örneği de eksiz olmak üzere iki örneği ilgili/yetkili birim ya da mercilere iletilmek üzere, eksiz bir örneği de Kurul Müdürlüğü Büro Şefliğinde muhafaza edilmesi için müfettiş tarafından toplam üç örnek Kurul Müdürlüğüne sunulur. Ayrıca bu raporun bir örneği de müfettiş tarafından özel arşivinde muhafaza edilir. MADDE 50- (1) Başkanlığa bağlı birimler ile Soma Belediyesi yönetimi ve denetimi altında bulunan birim ve kuruluşlar Başkanlıkça hazırlanacak ve her sahifesi numaralı ve mühürlü, son sahifesi Kurul Müdürlüğünce tasdikli birer teftiş defteri ve dosyası bulundurmak zorundadır. (2)Genel teftiş, birimlerin denetimi, yürürlükteki mevzuat, Teftiş Rehberi ile Başkanlık genelge ve emirleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. (2) Müfettişlik kıdemine esas süre; müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir. Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir. (4)Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren yedi iş günü içinde bir dilekçe ile kurul başkanlığına yapılır.

E)Günlük yapılan iş programının sahada yürütülmesinden, personelin devamsızlığından,  veriminden, iş takibinden, sevkiyatından ve iş güvenliğinden sorumludur. I) Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi Kararlarını Müdürlük faaliyetleri ile ilgili olanları uygulatmak, ayrıca tarifeye bağlı işlemlere esas olmak üzere yıllık faaliyetleri Meclise ve Encümene sunmak. H) Personelin mesaiye riayetlerini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. B) Müdürlükteki işlemlerin yürütülmesinden; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre sorumludur. T)Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makama rapor etmek. Ş)Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek. S)Birim faaliyetleri ile ilgili hizmet gerçekleştirme ve iş plan ve programları hazırlamak. Ö)Müdürlükte en uygun personel dağılımını gerçekleştirmek, iş akışını aksamadan sürdürülmesini temin etmek. I)Üst Yönetim/makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, talimatlar almak. G)Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. E)Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri takip etmek.

9- Yazı İşleri Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanlığınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. C) Görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevli­ye devir teslimini yapmaları zorunludur. C) Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. C) Şef görev  ve  yetkileri  ile  ilgili  yaptığı  faaliyetlerden  dolayı  müdüre , Başkana ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur. MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Soma Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk­ları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Şirket’in, üyelere ait tüm içerikleri başka sitelerde veya ticari amaçla faaliyet gösteren başka yerlerde kullanmak için, 3. Kişilerle anlaşma yetkisinin bulunduğunu, ilan ve hak sahibi üyeler kabul, beyan ve taahhüt ederler. İş bu madde hükmü ile üyeler Şirket’e bu konuda açık yetki vermektedirler. Üyeler, paylaştıkları içeriklerin hiçbir şekilde tanıtım ve reklama ilişkin fotoğraf veya metin içeriği ve linki bulunmayacağını, aksi tutum ve davranışlarda bulunan üyeler hakkında Şirket’in ihtara gerek olmaksızın tazminat da dahil olmak üzere her türlü yasal yollara başvurabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Bu sebeple, sitede gerçekleştirilen eylem ve işlemleri kendilerinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir itiraz veya def’i ileri süremezler. Hizmete ilişkin alımlarda; hizmetin kullanıma tahsis edilmesini sağlayan kullanıcı adı ve şifrenin ALICININ’nın bildirdiği e-posta adresine ŞİRKET tarafından gönderilmesini, mala ilişkin alımlarda kargo vasıtasıyla siparişe konu malin ALICI’nın bildirdiği adrese teslim edilmesini ifade eder. Yaptırımlara itirazMadde 21- (1) Öğrenci, yurtlar yaptırımının tebliğ tarihini takip eden 7 iş günü içinde itiraz edebilir. İtirazlar, yurttan çıkarma dışındaki tüm yaptırımlar için Yurtlar Yönetimi’ne, yurttan çıkarma durumunda ise Rektörlüğe yazılı olarak yapılır. Maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir.

K)Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. Ğ) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. I)Belediye Encümenince verilen yıkım kararlarının uygulanmasına yönelik, yasal sürelerde yasal işlemlerin sonuçlandırılmasını sağlamak. (2) Müdürlüğün organizasyon yapısı içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürüne bağlı olarak yeterli sayıda şef, memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi ile yardımcı personel görev yapar. MADDE 18 – Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya üst yönetici yetkilidir. MADDE 16- Belediyenin ödenek aktarılmasına ilişkin işlemleri ilgili yasal düzenleme ve sınırları içinde Müdürlük tarafından yürütülür. (2) Belediyenin harcama birimlerinin kendilerine tahsis edilen bütçe ödenek ve harcama bilgilerine ilişkin raporlara ulaşması sağlanır. MADDE 12–a) Belediyenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınırları ile bunlara ilişkin işlemlerin yönetimi, muhasebe kayıtları ve raporlarının hazırlanmasına ilişkin işlemler ile taşınmazların muhasebe kayıtları Müdürlük tarafından yürütülür. E) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

  • İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, ilgili Bakanlık (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üstündekilerde İşe ALICI’nın ve SATICI’NIN yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.
  • Üyeler bu durumlarda Şirket’e karsı tazminat da dahil olmak üzere herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamazlar.
  • Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
  • Soma Belediye teşkilatıyla Başkanlığın yönetimi ve denetimi altındaki kişi, birim ve kuruluşların her türlü hizmet ve faaliyetlerini denetler ve bu konularda çalışan personel hakkında inceleme ve soruşturmalar yapar ve gerekli raporları düzenler.

Şirket’in, satışa yarar bilgilerini elektronik ortamda hazırlamış̧ olduğu ürün ve/veya hizmetlerin, üye alıcılar tarafından site üzerinden satın alınmasıyla gerçekleştirilen satış̧ usulüdür. Özet Akademi Yayıncılık Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ticaret unvanıyla faaliyet gösteren, bedeli karşılığında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla ( internet sitesi aracılığıyla) mal ve/veya hizmetlerin satımını yapan tüzel kişidir. Yurtların KapatılmasıMadde 24 (1)- Rektörlük olağanüstü durumlarda doğrudan doğruya ya da Yurtlar Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine yurtları kapatabilir. (2) Odada kalmakta olan öğrencilerin, 7 günlük süre içerisinde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki seçeneklerden herhangi birini gerçekleştirememeleri durumunda Yurtlar Müdürlüğü’nce odadaki boşalan yatak(lar) kaldırılıp oda kapasitesi düşürülür. Öğrencinin kendi odasında kalmaya devam etmek istemesi durumunda boş kalan yatağın ücreti kendisinden tahsil edilir. A) Yurtlarda silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı ya da zedeleyici araç ve gereç bulundurmak, kullanmak,b) Kumar oynamak veya oynatmak,c) Uyuşturucu ve uyarıcı madde vb. Kullanmak veya yurtlarda bulundurmak,d) Hırsızlık yapmak,e) Yurt yöneticilerine veya sakinlerine karşı iftira, tehdit, hakaret, fiziki müdahale gibi ahlak dışı ve kaba davranışlar sergilemek,f) Yüz kızartıcı suç işlemek veya böyle bir suçtan dolayı hükümlü duruma düşmek. (4)  Yurtlardan uzaklaştırma yaptırımı uygulanan öğrencilerin bir sonraki dönem ve/veya eğitim yılı için yapacakları yurt başvurularına öncelik tanınmaz. Bu öğrencilerin yerleşimleri, diğer tüm başvuruların yerleşimleri tamamlandıktan sonra kalan müsait yerler çerçevesinde değerlendirilir. (3) Üniversite’den uzaklaştırma disiplin cezası alan veya hakkında yurtlardan uzaklaştırma yaptırımı uygulanan öğrenciler ilgili süre içerisinde yurt binalarına giremez, yurtlarda kalamaz. AmaçMadde 1- (1) Bu İlke ve Kurallar’ın amacı, yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilere rahat, düzenli ve güvenli bir barınma ortamının sağlanmasıdır.

MADDE 41- (1) Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenlere yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde bir hak daha verilir. Uluslararası denetim kalite ve standartları çerçevesinde Kurul Müdürlüğünce belirlenir. D) Disiplin hükümleri açısından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat. J) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bağlı mevzuatı. Başkanlık teşkilatında durumlarına uygun başka görevlere naklen atanırlar. Lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya müfettişlerle birlikte vazife görürler. Müfettiş yardımcılarına, eksik görülen hususlar Kurul Müdürlüğünce yazılı olarak bildirilir. MADDE 25-(1)Aranılan şartları taşıyan ve istenilen belgeleri süresi içerisinde ibraz eden adaylara İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, sınav yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir veya postayla gönderilir.

本文信息来源于网络,如有侵权请联系网站删除,不代表“新家电”立场,转载请注明出处: https://www.xinhea.com/archives/25654
上一篇
下一篇

为您推荐

返回顶部